GOLF KLUB BOTANIKA Horní Bezděkov

Horní Bezděkov čp. 68, 250 01 Unhošť

P Ř I H LÁ Š K A

Žádám o přijetí do GOLF KLUB BOTANIKA o.s. Horní Bezděkov a prohlašuji, že jsem seznámen se stanovami klubu a vyjadřuji s nimi a posláním klubu souhlas.

.....................................................................                         ................................................

jméno, příjmení, titul                                                             rodné číslo

...............................................................................................................................................

bydliště

telefon: .........................................................                        e-mail: ................................................

Žádám o členství:

   řádné                       juniorské                     seniorské                        SMART

     rodinné

Vstupní poplatek

Uhradím na účet klubu vedený u GE Money Bank, a.s. v Kladně č.ú. 177 710 673/0600

Variabilní symbol  =  rodné číslo, Konstantní symbol  558

     jsem již členem golfového klubu sdruženého do ČGF, a to klubu ...............................

     mám                   nemám                herní golfovou kvalifikaci – ZK nebo HDC

V ......................................... dne ....................................

.........................................................

podpis žadatele

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu, je tento oprávněn na základě čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR a podle § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) povinen, zpracovávat moje:

1. jméno a příjmení, titul,

2. datum narození,

3. adresu místa pobytu,

4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

5. telefonní číslo,

6. e‐mailovou adresu,

7. rodné číslo (se souhlasem).

Údaje uvedené pod body 2. až 7. jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence a evidence v rámci ČGF. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány

Osobní údaje dle bodu 1. až 7. po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že klub předává osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

 České golfové federaci,

 Českému olympijskému výboru,

 České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,

 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,

 dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem zejména:

 vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:

o evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;

o organizace hry golfu;

o zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;

o tvorba žebříčků;

o zjištění výkonnosti hráčů;

o zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;

o zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;

o zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

 vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

 žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Beru na vědomí, že mám právo:

 mít přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR),

 požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR),

 na výmaz mých Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR,

 na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR,

 na přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,

 podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je klub GOLF KLUB BOTANIKA Horní Bezděkov, z.s.  IČ27012913, se sídlem:  Hlavní 68, 273 51 Horní Bezděkov

a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát

členem klubu.

……………………………………………….

podpis žadatele/člena

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, že klub bude zpracovávat moje osobní údaje:

a) rodné číslo pro účely evidence ve veřejně nedostupné databázi České golfové federace a klubu;

ANO                          NE

b) pro marketingové účely (zasílání obchodních sdělení) v rozsahu jméno, příjmení, titul, e‐mailová

adresa, telefonní číslo.

ANO                          NE

Beru tímto na vědomí, že mám právo kdykoli odvolat shora udělený souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost

zpracování, založená na mém souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

……………………………………………….

podpis žadatele/člena